новое слово
语法警察
yǔfǎ jǐngchá
граммар-наци
19.06
Адов
Тя, граммар-наци 是"文法纳粹, 语法纳粹"
19.08
Тя
Адов: Тя, граммар-наци 是"文法纳粹, 语法纳粹"
但是中文语境下我看到的“语法警察”用得比“语法纳粹”要更多一些。而且两者在意思上没有差别。
19.08
Адов
Тя, 不是。我是指"语法警察"该翻成граммар-полицаи才是对应"警察"。
"纳粹"是наци,相对"警察"应该是一个较极端的类别。
19.08
chin-tu-fat
两种说法表达的意义相同,但是俄文中,"граммар-полицаи"只是个临时词(окказионализм),不是固定的说法。
19.08
Тя
Адов: Тя, 不是。我是指"语法警察"该翻成граммар-полицаи才是对应"警察"。
"纳粹"是наци,相对"警察"应该是一个较极端的类别。
哦哦我明白了,是我理解错了
19.08