правка слова
妨碍新闻自由
fáng’ài xīnwén zìyóu
препятствовать свободу прессы
妨碍新闻自由
fáng’ài xīnwén zìyóu
препятствовать свободе прессы
19.10
wuying
這句最好挪到詞組吧
19.10
Адов
wuying, 我刚好也想改 "свободе"
wuying: 这句最好挪到词组吧
也好,这组词归作例较好。
19.10
wuying
Адов, 嗯,俄語如鱷魚,有時候變動太難理解
19.10