Страницы (2): 1 2 Следующая »
1
2015.08.28alexamur если в пиньине обнаруживается ошибка
Какого рода ошибки?
2015.08.28
Тема Ответить
2
2015.08.28бкрс Какого рода ошибки?

я уже писал на форуме бкрс про этот скрипт.
Для каждого иероглифа в слове проверяется есть ли в пиньине одно из его возможных чтений. Если нет - пиньин скорее всего неверный. Возможные значения берутся как с самого бкрс (берутся из одиночных иероглифов), так и из других источников (CEDICT, cjklib).
Вот все эти слова:
Код:
四平街 sìpínggāi
憍萨罗 qiāosàluó
孔埠 kǒngfù
宣冾 xuānxiá
上嫔 shàngbīn
舡轩 xiāngxiǎn
红心灰藋 hóngxīnhuītiáo
社间 shèlǘ
社稯 shèjì
眭然 guìrán
缠鬌儿 chánjìr
墨屎 mòchī
嚜屎 mòchī
至檠 zhìgài
座头黥 zuòtóujīng
圣曾 shènghuì
圣裂 shèngzhì
淫侄 yínyì
俇躟 wǎngrǎng
惶愓 huángtì
往复械 wǎngfùjǐ
釜鬻 fǔqín
萨墌 sàtuǒ
旌䘏 jīngxiù
粮壳 liánggǔ
五薀 wǔyuàn
衄锐 niùruì
立馈 lìguì
短缀 duǎnzhuò
竖婢 shùbèi
峿深 jūshén
峿峻 jūjùn
峿险 jūxiǎn
监謢 jiānhù
隘陕 àixiá
搤亢拊背 èhànfǔbèi
搤肮拊背 èhànfǔbèi
恤宅 xùzhè
直缀 zhíduó
直觇 zhízhàn
砧崿 hǎnè
糂儿 shēr
区霿 gōumòu
䧢陭 qūqí
矩矱 jǔhù
雁昼 yànshū
雅谵 yǎxuè
鸡群一鹤 jīqúnyīháo
鸡鵟 jīhuàng
萝绦 luótiáo
雇约 gùmù
崔崒 cuīsuí
摧厌 cuīyā
欢欢 guànguàn
榷沾 quègū
山隝 shānwù
山旯旮儿 shāngālár
山旯旮子 shāngāláz
山旯旮 shāngālá
密禀 mìbǐn
幽履 yōulǐ
罍罍 léiyīng
诎拆 qūzhè
拙咏 zhuōyùn
堀堁 kūkuò
窋窡 zhúzhà
甘肴 gānxiáo
舂融 chōngyóng
插栉 chājié
口谆 kǒutūn
嚣鴓 xiāoniǎo
嘉言㦤㦤行 jiāyányíxíng
和盘扥出 hépántuōchū
和兑 héyuè
石灾 shízì
石荠薴 shíjìnéng
石皱子 shíchòuzi
枪银 chuāngyín
抢攘 chēngráng
謦咳 qìngkài
謷然 ànrán
憺怕 dǎnpò
襜䘸 chānyè
澹泞 dàntíng
铪然 jiàrán
给数 jièshù
蛤蚶 gégān
搭圾 dāsè
咭咶 jīsha
咭咭咶咶 jījīshasha
佶倔 jíqū
结襘 jiékuài
结算簿 jiésuànbáo
粘葛 zhānhé
辖擎 xiájī
豁閕 huōyá
镕岩 rónglú
镕融物 róngyóngwù
启心郎 qǐxīnliáng
露拍 lùpā
咯裛咯哒 gēligēdā
硌啦硌生 gèlegèshēng
略诱 lüèyoù
胳棱瓣儿 gēléngbàr
格择 géduó
赂赐 lùsì
络沙机 liòshājī
落落木穆穆 luòluomùmù
撂了 laiòle
喀喇株 kàlāqìn
咎戾 jiùlèi
鲐巴鱼 tábāyú
棺材楦子 guāncaixiànzi
音挚 yīnchè
会稽之耻 guìjīzhīchǐ
会弁 guìbiàn
会撮 kuaicuì
桧扇 kuàishàn
僧自恣日 sèngzìcīrì
嘈啐 cáocè
嘈囋 cáojiàn
暮序 mùjié
香阜 xiāngfòu
愍愍 húnhún
憯凄 cǎncī
薯蔗 zhūzhè
白僵蠹 bāijiāncán
慑怕 zhépà
皆既蚀 jiējìshé
百果宗 bóguōzāng
百八钟牟尼 bǎibāmúní,bóbāmúní
百杯百篇 bǎipěibǎipiān,bópěibópiān
串通投标 huàntōng tóubiāo
堳埒 méilè
自桧以下 zìkuàiyǐxià
锱锤 zīzhuī
灾畲 zīyú
灾栗 zìlì
灾实 zīshí
 chōu,chóu
轴轳 zhúlú
抽着 chōuzhó
烟衡 yānhóng
困饼 kùnněi
囷京 jūnjīng
溷淆 hùnyáo
四履 sìlǐ
洒上 sìshàng
圆晕 yuántái
圆粹栗 yuáncùlì
缅腼 miǎntian
輶轩 yóuxiān
凸正 gǔzheng
凸琉琉儿 gǔliúliur
外舀 wàikuǎi
外长茎 wàizhǎnghēng
下征调 xiàzhǐdiào
断掩 duǎnǎn
欣合 xīhé
渐靡 jiānmó
九闻世 suǒwénshì
新姻碱 xīnyānjiǎn
蠖逻 chìluó
蠖遣 chìqiǎn
蠖逐 chìzhú
蠖远 chìyuǎn
蠖退 chìtuì
柞蠹丝 zuòcánsī
祚祉 zùzhǐ
渊让 yuānmú
渊邈 yuānmò
啸啸 chìchì
绣眼 xìyǎn
绣眼儿 xìyǎnr
绣毯 xiùqiú
令宦 lěnghuàn
零拍 língpò
恤勿 sùmò
令打钟 mìnglìngdǎzhōng
却叉 quèyòu
 yìn
柳鸶 liǔyīng
柳絮之才 liǔxǜzhīcái
即政 jíznèng
节策 jiéjiá
邮巡 yóuxióng
邮质 yóuzǐ
邪幅 xuéfú
郊廓 jiāoguō
十年辉 shíhuī
针女 zhēnnǔ
潭沲 tántuó
藫泺 xúnyào
草履 cǎolǐ
髀臼 bìjù
綷疏 zuìshū
翠岑 cuìchén
翠绕珠团 cuìràozhūwéi
翠磕 sùkē
千克公尺 giānkègōngchǐ
仟佰 qiānbó
芊眼 qiānmián
干赎 gāndú
研窍 yánhé
扞难 hànhàn
扞塞 hànsāì
萍杠 pínggěng
忤息 wǔyì
軿輷 pēnghōng
辛剃 xīnzhì
锋盐 xīnyán
辟辟拍拍 bìbìpāpā
僻道 bèidào
辩瞻 biànshàn
薛越陀 xiēyántuó
辨阈 biànbiéyù
睾芷 zézhǐ
铎遇 duóé
泽泽 shìshì
奉之以闻 fèngshūyǐwén
半跏跌 bànjiāfū
半躺半卧 bàntǎnbànwò
半支负 bànzhīliàn
胖复 pànǎo
牢棒 láobeng
牢禀 láolǐn
解土 jǐtǔ
解拍儿 jiěkòur
解垢 xièkòu
解弛 jiěshǐ
犁铁头 lítóutiě
牵率 qiānshuò
牵帅 qiānshuò
牵马随锋 qiānmǎsuídèng
牵挺 giāntǐng
羊肚茵 yángdǔjùn
羊朹子 yángjiūzi
详禀 xiángbǐn
详窍 xiánghé
牂柯 zānggē
鲜翠 xiānzuì
洋绣毯 yángxiùqiú
洋蕈 yángjùn
洋锅 yánggǎo
群来运动 qúnzhòngyùndòng
群威群瞻 qúnwēiqúndǎn
舛谬 chuánniù
舞髐 wǔnáo
伟续 wěijī
降谪 jiàngzè
降霎 jiànglóu
锋钜 fēngmáng
烽戌 fēngshù
蜂巢谈 fēngcháokǒng
华瞻 huáshàn
惮慑 dànzhè
蝉衫麟带 chánzhěnlíndài
蝉壳 chánquè
轰磕 hōngkài
库傉官 shènùguān
库莫笑 kùmòxī
库狄 shèdí
中膺 zhōngtáng
中鞍 zhōngchuò
中脱 zhōngguǎn
中葱 zhòngnuò
冲弱 chōngròu
串姻 chuànyān
串铃 chuànlin
狎肮 xiáwàn
坤履 kūnlǐ
神蓟 shénsū
神妙少入微 shénmiàorùwēi
神道砗 shéndàobēi
神荼郁垒 shēnshū yùlǜ
斗转参扩 dǒuzhuǎnshēnhéng
箱酒 liàojiǔ
箱俸 liàofèng
科头耽足 kētóuxiǎnzú
斜堤 xiétí
叫衔的 jiàojiēde
耳衄 ěrniù
耳壳 ěrquè
讘誺 zhéjiá
慑慑 zhézhe,shèzhé
摄斋 shèzī
麛天 míyāo
辑佚 jíyù
份妇 jièfù
份末 jièmo
份役 jièyì
芥菜缕儿 jiècàiyīngr
鼻丁痂巴儿 bídinggābar
鼻衂 bíniù
哜啀 zhāiyā
过进 jǐjìn
过进来 jǐjìnlái
过进去 jǐjìnqù
霁缸 jìhóng
斋志 zīzhì
菲怒 fěinì
菲总 fěisuì
联锦体 liánjǐtǐ
咔咿 lòngyī
弊摋 bièsā
弈楸 yìchōu
昪跃 biànyào
升袒 shēngshàn
井疆 jǐngjāng
井陷 jǐngmò
井宠 jǐngzào
耕获 gēnghù
川蟋 chuānquán
训诘 xùngǔ
训诘学 xùngǔxué
酬倩 chóuzhài
铃盖 qiángài
鼎镬 dǐnghù
倒垃圾的 dàolāxīde
倒绷核见 dàobēngháir
倒栽惹 dàozāicōng
倒凤颠鸶 dǎofèngdiānluán
剉于斧 cuòzifǔ
刮吃 kāchi
割按法 gējiēfǎ
荆至 jīngshì
前芧 qiánmáo
前遗队 qiánqiǎnduì
箭拾草 jiàndācǎo
箭杆儿白 jiàngǎrbái
削趾适履 xuēzhǐshìjù,xuèzhǐshìjù
制茵 zhìjūn
别咖 biéjie
别缴 biézhi
刺革之臣 cìcǎozhichén
刺革之民 cìcǎozhimín
刺蚁 cìé
剌戾 làlèi
剧谕 jùlùn
则筒 zégè
铡华机 zhácǎojī
恻淢 cèyóu
测钟 cèchuí
测图器 cèyuánqì
町幢 tǐngtuǎn
町睡 tǐngtuǎn
打巨 dǎchén
打泂 dǎtóng
打荐 dǎniān
打撤 dǎsǎ
儜愚 néngyú
宇精囊 zhǔjīngnáng
衔压 chōngyā
动锤 chōngchuī
衔刺 chōngcì
衔衔 chōngchōng
衔子 chōngzi
衔牙 chōngyá
衔犯 chōngfàn
衔盹 chōngdǔn
衔盹儿 chōngdǔnr
街推 yátuī
街蠢 yádǔ
竹披 zhúpēi
奇随 qíjī
子干 zǐqián
孝履 xiàolǐ
酵饼 xiàobǐng
享贼 xiǎngtáng
浡滳 bójué
季女 jìnǔ
孪如 lüánrú
孪孪 lüánlüán
梓筷 fūfá
梓思 fúsī
寸绒 cùnjiān
封稀伦蛇 fēngxīxiūshé
封绒器 fēngjiānqì
封绒纸 fēngjiānzhǐ
对读音乐 duìpǔyīnyuè
对抨 duìpíng
梼蓍 chóushū
肘腋相交 zhǒuyìxiāngjiào
寺臣 sìhuàn
寺宫 sìguān
待怎的 dāizzěmde
等幅雷 děngfúxiàn
博骰 bóshǎi
薄怯 bóquè
薄怯怯 bóquèquè
将木求利 jiāngběnqiúlì
耨礼 rùlǐ
导寅员 dǎoyǎnyuán
埒丘 lèqiū
埒竿 lèyú
捋顺 lèshùn
转弛 zhuǎnshǐ
嫥嫥 zhuānhuān
污樽 wāzūn
牙捶 yátuī
撑犁 chēnlí
手膙 shǒuqiàng
手膙子 shǒuqiàngzi
拿闷儿 námèr
拿攫 nájié
攀绿 pānyuán
攀绿茎 pānyuánjīng
拳锐 quánchòng
司诡 sīwēi
伺觇 sìzhān
扇萐 shànjié
蹋踊牛 tàtàniú
搧蓝纸 tàlánzhǐ
翦断刊 jiǎnduàn
斗革 dòucǎo
斗阋 dòushì
闹钱铎 nàohuòduó
䦟䦛 zhàizhēng
闰宫闰征 rùngōngrùnzhǐ
阇多伽 shéduōqiá,shéduōká
阇陀伽 shétuóqiá,shétuóká
闭销 bìsuǒ
闭销器 bìsuǒqì
闭销机 bìsuǒjī
䦛䦟 zhēngzhài
间言 xiányán
间日 xiánrì
间步 xiánbù
闷嗗咄的 mēnguchūde
沙哈•丹尼兹气田 shāhā • dānnízī qìtián
胡萝菔素 húluóbosù
朝蜏 zhāoxiú
硼钢 pēngpēng
肴乱 xiáoluàn
臂鞴 bìgōu
胁阋 xiéshì
清征 qīngzhǐ
捅霎子 tǒnglóuzi
痛瘴 tòngyǎng
餔餟 būzhuò
佣赁 yōngrèn
儒良 rúgèn
濡逃 rújī
扁缸儿桃 biǎnggāngrtáo
扁丝绦 biǎnsītiāo
褊陃 biǎnlòu
褊茝 biǎnjù
编插话 biānchāyǔ
沦蔼 lúnyè
高听纸 gāolizhǐ
乔怯 qiáoquè,jiāoquè
桥奢邪 jiāoshēxié
骄踮 jiāojù
娇妹 jiāoshū
嘀哝 dìneng
谪戌 zhéshù
摘绵 zhémián
调撒 diàochè
调饥 zhōujī
携持 xīchí
携入 xīrù
携贰 xīèr
橘团 júyuán
商略 shāngluè
隔三跳两 jiēsāntiàoliǎng
隔蓝 jièlán
隔褚 gēbèi,gēbei
隔褚儿 gēbèir,gēbeir
南吕调 nánlǔdiào
南伪 náné
呙斜 kuāixié
窝脓 wōnéng
巾栉 jīnjié
絺纮 chīxì
常雩 hángyú
棉纺绽 miánfǎngdìng
肺胃神经 fèiwèishánjīng
漏泽围 lòuzéyuán
满团花 mǎnyuánhuā
满满堂堂 mǎnmǎndāngdāng
满瓶不响半瓶叮当 mǎnpíngbùxiǎng,bànpíngdīngdāng
弥撤 mísa
病包是 bìngbāor
内瓢儿 nèirángr
内壤 nèishāng
腐婢 fǔbèi
禺猇 yúhào
隅皆 yúzì
万陆会议 wànlónghuìyì
丹诫 dānchéng
讲业 jǎngyè
步盾 bùxún
沙幕 shāmò
形埒 xínglè
郁垒 yùlǜ
轸軳 zhěnbào
樛嵑 jiūgé
寥窲 liáoliào
襂纚 shānshǐ
修娖 xiūzhuō
伊奥利恶 yīàolìyà
多亲寡友 duōqīnguǎyǔ
哆哆 chěchě
哆咴 chěhuī
哆然 chěrán
分校性 fēnzhīxìng
分敷法 fēnjīfǎ
芬葩 fēnbā
防杆 fánghàn
纺绽 fǎngdìng
纺丝泵 fǎngsīpēng
房鳞屋栉 fánglínwūjié
房赁 fángrèn
D-麦角酸二乙胺 jī màijiǎo èryǐxiān’àn
灼药 zhuóshuò
猲骄 xiēxiāo
汹歘 xiōnghū
句盾 gōuxǔn
钩矩 gōujǚ
佝瞀 kòumòu
狗牙条子 gǒuyátāozǐ
訇磕 hōngkài
菊婢 júbèi
触霍头 chùméitóu
独行茱 dúxíngcài
独梭缉 dūsuōjuàn
烛谢戾 zhúxièlèi
阳胃 chángwèi
汤纲 tāngwǎng
易卒 yìsuì
俜停俊妥 pīngtíngwēituǒ
樗鸡 shūjī
樗树科 shūshùkē
樗材 shūcái
樗茧 shūjiǎn
樗栎 shūlì
樗栎之材 shūlìzhīcái
樗散 shūsǎn
夸咤 kuāchà
袴脚儿 lùjiǎor
袴兜子 hùdōuzi
洿沫 wūmèi
考谏 kǎokè
栲网 kǎogāng
乌玉殃 wūyùjué
乌姻 wūyān
乌浦 wūjiǔ
乌龙尾钢橡 wūlóngwěigāngchuán
乌搜 wūtù
乌恩藏 wūsīzàng
捣匪 dǎoduì
捣衣件 dǎoyīchǔ
鸿雁衷设 hóngyànāimíng
鸬鹚咳 lúcíkǎ
鹤步空庭 háobùkōngtíng
鸣珂 mínghē
鸨鹩 bǎolào
䳕䳕鸠 fújiū
鸦默鹊静儿 yāmoqiǎojìngr
鸦默鹊静儿的 yāmoqiǎojìngrde
骨囵 húlún
鵃䑠 diǎolǎ
䳓䳓 lǎo
骞翥 xiānzhù
骞腾 xiānténg
骞飞 xiānfēi
鹅掌揪 ézhǎngqiū
鹅縜 éjuàn
莺凤 luánfèng
马铠 mǎdèng
马罐 mǎquán
马丁春 mǎdīngtǐ
马埒 mǎlè
腾蚊起凤 téngjiāoqǐfèng
惊慷 jīngjù
粥饧 zhùxiàng
弯见 wānr
湾儿 wār
弱管 nuòguǎn
吊鹤 diàoháo
佛于瓜 fóshǒuguā
勤恩 qínsī
动物茵 dòngwùjùn
动力的 dònglì
勘探纲 kāntànwǎng
勔到 miǎnzhāo
勃陀 bótó
筋胆 jīnjiàn
筋疙痞 jīngēda
协诇 xiétiáo
刻间 héwèn
刻状 hézhuàng
劳诫 láochéng
劳疗 láozhài
劳疗性 láozhàixìng
劳您驾 láoníngjià
募绿 mùyuán
海鳞鱼 hǎiyáoyú
海烟 hǎiyuān
海岳 hǎiyòu
海蜓 hǎiyán
海康电线 hǎidǐdiànxiàn
毒冒 dàimèi
毒毛旋花于酊 dúmáoxuànhuāzǐdīng
毋丘 guànqiū
人葔 rénshēn
欢眉大眼 huānméi,dàyǎn
欲整难塡 yùhuònántián
锨镢 xānjué
ㄟ字眉 ei zìméi
厥弛 juéshǐ
歇欻 xiēhū
炊餠 zhuībǐng
欻吸 hūxī
欻忽 hūhū
欻然 hūrán
咳逆 kàinì
尺宅 chǐzhè
爬栉 pájié
狐岳 húqiǎn
狐腋 húyì
大姊 dàjiě
大勋译位 dàxūnwèi
大跌进 dàyāojìn,dàyuèjìn
大漱 dàjiū
大家宰 dàzhǒngzǎi
摸钱 māoqián
摸娑 mōsha
奠鹰 diànyàn
奠醊 diànzhuó
软脓包 ruǎnnéngbāo
傒话 xīyǔ
厌当 yàdàng
娱慰 yúyù
侠斯 xiésī
侠拜 jiábài
侠侍 jiáshì
夭邪 yāoxiá
祆怪 yāoguài
祆辞 yāocí
祆祥 yāoxiáng
祆孽 yāoniè
祆异 yāoyì
癸醛 guǐqiè
天蘥 tiānyào
簇拍 cùpò
侯莫阵 hóumòchén
鯸鲐 hóuyī
埃斯库多 aīsīkùduō
幞头 pútóu
木寓龙 mùyìlóng
婪悷 línlì
婪栗 línlì
綝纚 chēnchī,shēnshī
集股成裘 jíyèchéngqiú
燥癣 càoxuǎn
囊饘 tuózhān
桌格板凳 zhuōyǐbǎndèng
栗蓬 lìfeng
柔辗 róuruǎn,róuruan
柔瘀药 róubānyào
鞣酐 róuxiàng
揉据 róurou
采畿 càichí
踩遍 cǎipiàn
睬瞅 cǎiqiū
栎樗 lìshū
咪鸣 mīwū
昧且 mèidàn
昧赘 mèimòu
妹堉 mèixù
诛屠 shūtú
侏罗糭 zhūluójì
株蔓 zhūniàn
业缘 yèlǜ
踝踝 huàhuà
猓捻 guǒrán
辣韭 làxiè
柬讲 jiànqǐng
炼锅炉 liàngānglú
谏笋 jiànxǔn
东诣 dōngzhì
东波 dōngdù
冻喝 dòngè
冻喂 dòngněi
禀食 lǐnshí
秉轴 bǐngzhú
廉锷 liányè
火上挠油 huǒshàngjiāoyóu
火航 huǒfǎng
火蝠子 huǒxiēzi
火筋 huǒzhù
荻荐 dízhè
秋庄禄 qiūzhuāngjia
秋禊 qiūshì
秋样 qiūjià
楸抨 qiūpíng
灰雚藋 huīdiào
灰喜鹊 huīxǐqiǎo
灰浆泵 huījiāngpèng
灸焫 jiǔruǐ
焚灼 fénsháo
谈尘 tánzhǔ
痰感 tánhuo
冰桂 bīngzhù
永宅 yǒngzhè
永恩 yǒngsī
永蛰 yǒngzhí
样板除 yàngbǎnduì
碌硅 lùzhù
绿脓茵 lǜnóngjùn
绿杆茵 lǜgǎnjùn
黎祁 líchí
漆宅 qīzhè
爆农 bàozhèn
泰长 tàichén
蒙箕 méngqī
幪谷 ménghú
蚝壳 háoquè
家毛税 jiāzháishuì
缘桩象 yuánchūnxiàng
象栉 xiàngjié
畏嗺 wèizhuī
畏悕 wèibù
喂死 něisǐ
赈胆 zhènshàn
娠妊 zhènrèn
娠孕 zhènyùn
浓带 néngdai
震悕 zhènbù
长柚善舞 chángxiùshànwǔ
长短叹吁 chángxūduǎntàn
张编 chángbiān
张篇 chángpiān
张篇诗 chángpiānshī
张篇大论 chángpiāndālùn
张篇小说 chángpiānxiǎoshuō
张篇累牍 chángpiānlèidú
张筒靴 chángtǒngxuē
张归 chángguī
张身贝 chángshēnbèi
长醭 zhǎngpú
长果枝 zhǎnggǒuzhī
长尾蓝鹊 chángwěilánqiǎo
袋鼬科 dàiyùkē
袭杂 xíbá
禳禬 ránghuì
缞绖 shuāidié
缞墨 shuāimò
缞斩 shuāizhǎn
缞衣 shuāiyī
裒摄 póuduò
哀鸟郎 āiwūláng
哀诛 āilěi
褒羲 bāoyì
亵巨 xièchén
银蟾 yínzhán
银瓮 yínwèn
跟跄 gēnchāng
眼擦黑 yǎnchahēi
根皮甙 gēnpígán
狼吭 lángkang
娘俩 niángrliǎ
浪栧 làngxiè
养瘫遗患 yǎngyōngyíhuàn
餍饮 yànyù
徒杨 túxí
超瑰宝主义 chāoxiànshízhǔyì
赶辧 gǎnbàn
趋趋 cùcù
趋数 cūsù
趋织 cùzhī
趣操 qùzāo
起攒 qǐzuǎn
縰履 shǐlǐ,xǐlǐ
足三星 zúsānlǐ
足陌 zúbó
足佰 zúbó
足陌钱 zúbóqián
足佰钱 zúbóqián
蹇吃 jiǎnjí
纵弛 zòngshǐ
鞮履 dīlǐ
定道谕 dìngdàolùn
痴疙 chīqì
祓褉 fúshì
茇䒷 bàshé
取巧图使 qǔqiǎotúbiàn
取羲 qǔyì
最功 ziùgōng
缀宅 zhuìzhè
奴拓 núzhè
呶唧唧 náonáojiljī
报章障 bàozhàng
饭橾 fànsǒu
饭巴柆儿 fànbalir
虾摹衣 xiāmùyī
双枉 shuānggàng
双凹 shuāngyāo
双行赎 shuānghángjié
瘦臞 shòujù
瘦怯怯 shòuquèquè
曼丘 wànqiū
谩上不谩下 mánshàng,bùmánxià
侵优 qīnrǎo
跂跃 qìyào
皮裹春秋 pílíchūnqiū
皮裹阳秋 pílíyángqiū
皮裹抽肉 pílíchōuròu
投缿 tóuhòu
投帖 tóutě
投抒 tóuzhù
投铗 tóuxiá
骰盒 shǎihé
骰盆 shǎipén
骰盘 shǎipán
骰子块儿 shǎizikuàr
骰骨 shǎigǔ
骰花儿 shǎihuār
骰儿 shǎir
殷阜 yīnfòu
发孬 fābǎo
发踪 fāzhōng
发纵 fāzhōng
发睃 fālèng
发遗 fāqiǎn
拨梭盖儿 bōlenggàr
废疾 lèijí
谷娥 gǔgué
谷贼 gǔzé
壳漏子 quèlòuzǐ
壳物 quèwù
殿守 diànyǔ
牧暨 mùshù
收音纲 shōuyīnwǎng
敝口儿 chǎngkǒur
放绿茵病 fàngxiànjùnbìng
敖漠 áohàn
嫩口 nùnkǒu
嫩潮 nùncháo
败衂 bàiniù
数黑阿化 shǔhēilùnhuàng
变应器 biàngǎnqì
忧慑 yōuzhé
獶㛮 yōusōu
爱婿 àiyù
嗳哟 àiyāo
及耳 jír
八重乐园队 bāchóngyuèduì
八征 bāzhǐ
鴥隼 yùzhǔn
咬金爵铁 yǎojīnjáotiě
狡钟 jiǎotóng
擦饰 wènshì,wěnshì
蚊虻 wénmáng
蚊蝱 wénmáng
使麻醉 shǐmāmázuì
硬捧 yìngbang
便媦 piánjuān
鞭爆 biānpào
梗梗儿 gěngger
绠繘 gěngjú
泛宅 fànzhè
逗遶 dòunáo
这伻子 zhèpēngzi
鞑靼槭 dádáncù
蓬萍草 péngpíncǎo
连续梁梁 liánxùliáng
随牍 suídié
适卒 zhézú
适适 tìtì
适戍 zhéshù
屏控 pínkòng
醚麻醉法 mímāmázuìfǎ
速滑隧 sùhuáduì
腿湾儿 tuǐwār
返掉 fǎnzhào
迁劫 qiānquè
犍稚 jiānchuí
坻伏 zhǐfú
砥墆 dǐdé
抵埠 dǐfù
茋蒻 dǐní
戏彩媟亲 xìcǎiyúqīn
炽灾 chìzī
嘎滓儿 gázér
钱陌 qiánbǎi
襳襹 xiānxǐ
攕攕 sānsān
针巫 qiánwū
秽貉 wèihé
秽貊 wèimò
纚网 shàiwǎng
鲲鲕 gūnér
花锒 huāyín
泥贻 nítāi
末雨绸缪 wèi yǔ chóu móu
佗傺 tuójì
罢癃 pílóng
罢潞 pílù
罢露 pílù
罢币 píbì
罢软 píruǎn
罢敝 píbì
罢民 pímín
罢倦 píjuàn
犯械 fànjiè
宛虹 wǎngàng
苑窊妇人 yuànyǔfùrén
孢蒴 bāohú
绝巘 juéxiàn
鼄蝥 zhūróu
鳌拤 áobiàn
叱斥 chìsù
托洛茨基主义 tuōlòcíjīzhǔyì
宅眷 zhèjuàn
宅券 zhèquàn
宅忧 zhèyōu
宅兆 zhèzhào
宅心 zhèxīn
毡疙瘩 zhāngāda
尾撬 wěicuì
氅鹙 chǎngqīn
扽断 dùnduàn
扽掣 dùnchè
弛力 shǐlì
弛累 shǐlei
弛紊 shǐwěn
弛县 shǐxiàn
弛然 shǐrán
奄欻 yǎnhū
暗溘 ǎnài
虺蝪 huǐyì
元鏪 yuánzáo
元窾 yuánkǎn
冠鸡佩豭 guānjīpèixiā
烧焫 shāocuì
浇饡 jiāozuàn
光宅 guāngzhè
怳欻 huǎnghū
祝诵 zhùyòng
说时迟那时快 shuōshíchí,nàshíkuài
见浊 jiànzhao
觇国 zhānguó
觇候 zhānhòu
腼瞢 tiǎnméng
腼冒 tiǎnmào
腼汗 tiǎnhàn
腼脸 tiǎnliǎn
腼颜 tiǎnyán
腼然 tiǎnrán
覭髳 mòmáo
虎口擘食 hǔkǒupòshí
充倔 chōngqū
跳履 tiàolǐ
姚汪 yáojāng
巉屼 chánwán
搀捔 chānquè
荒弛 huāngshǐ
疏跃 shūyào
疏屦 shūlǚ
梳栉 shūjié
氮杂茚 dànzájié
氮茚 dànjié
夙贼 sùzé
飒纚 sàshǐ
飞来鹤 fēiláiháo
肌衄 jīniù
肌阵挛病 jīzhènlüánbìng
凫葵 fúcài
凫燕 fúyǐyàn
乞貣 qǐdài
趷蹬 hédēng
趷踏 hétà
趷跶 héda
趷蹴 héjiù
吃诟 kàigǒu
吃舌 jíshé
干摆茨裂 gānbǎizíliè
扦搭 gēdā
扦搭帮 gēdābāng
扦扎帮 gēzhábāng
扦秃 gǔtū
纥脓 gēneng
不咖 bùjiē
不当价 bùdāngdejia
不好咖 bùhǎojie
不骄儌 bùjiāoào
不虞之赞 bùyúzhīyù
以翼 yǐjì
咳吐 kǎtǔ
咳笑 hāíxiào
睑麻痹 jiǎnmāmábì
憸猾 xiānjiǎo
甲酰吗啉 jiǎjīmálin
冥行挝埴 míngxíngtìzhí
蓂策 míngjiá
拱北 gǒngbò
镇杆 zhènhàn
赣愚 zhuànyú
责驾 zémà
积骘 jīzi
员外捐买 yuánwài,yuánwai
实禀 shílǐn
喷屈岩 pēnchūyán
贪愞 tānruàn
贪慕 tānmòu
癞鵻毛子 làijīmáozi
颉亢 xiéháng
须摩提 xūmātú
须朐 xūjù
倾囷 qīngjūn
倾圯 qīngpǐ
颓圯 tuípǐ
硫砷锇矿 liú shēn ’ékuàng
癫痃 diānxián
腮须 sāixiū
黄巤 huánglà
黄熊 huángnái
广生境 guǎngshēngxìng
广咳 guǎngkài
小捋 xiǎolu
小鹬 xiǎoyì
琮琤 cóngzhēng
嘹嘈 liáozáo
紊淆 wěnyáo
紫笋 zǐxǔn
余貾 yúzhí
赤旃檀 chìdāntán
恭谒 gōngè
应继分 yīngyīfèn
应屈 yīngjiè
应时当令 yìngshídāngjǐng
淰跃 shěnyào
愬愬 suǒsuǒ
愚憃 yúchuāng
蟋蝪 xīyì
恳摰 kěnchì
黑胳星 hēikēxīng
黑糁糁儿 hēicāncānr
熏日 xūnròu
无恒心 wúhángxīn
呒不 m2bè
抚拍 fǔpò
噍噍 jūjū
鱼轩 yúxiān
鱼栽 yúcāi
煞札白 shàzhāzibái
膘肥腿壮 biāoféitǐzhuàng
篡取 zuànqǔ
宏硕 hóngshí
公帅 gōngshī
痃癖 xiánpǐ
虫 chóng,в yдвoeнии тakжe tóng
蟹匡蝉随緌 xièkuāngchánsuí
蜚蝱 fēimáng
蛮僰 mánfú
蜜唧 mìqīng
强鲠 qiángyìng
逾望 yáowàng
逾逾 yúrén
褕绁 yúyì
菨荼 jiēyú
镂月裁云 lòuyùcáiyún
楼婢 lóubèi
要荒 yàoguāng
委蕤 wěizuì
矮桧 ǎikuài
寒析 hántuō
瘦骨嶙峋 shòu gǔ lí xún
〇 líng
僶俯 mǐnmiǎn
A形架(吊车) a xíng jià
当面锣对面鼓 dāngmiàn luó,duìmiàn gǔ
齐桓公 qí huán gōng
吃一堑长一智 chī yī qiàn,zhǎng yī zhì
⺮ zhú
老疙瘩 lǎogāda
光频声子 guāngpíng shēngzǐ
剑鱼座30星 jiànyúzuò sānshí xīng
加腋梁 jiāyìliáng
打捞矛 dǎlāogōu
洛斯阿拉莫斯 luòsī’à’l’āmòsī
溴甲酚红紫指示剂 xiùjiǎfēn hóngzǐ
硫锑铜银矿 liútī yínkuàng
菲涅耳双镜 fěiniè’ěr shuānjìng
PP细胞 pipi xìbāo
全球性后果 quánqiúxìng huòguǒ
丙烯酸-2-乙基己酯 bǐngxīsuānyǐjīyǐzhǐ
R&D计划 r&d jìhuà
R&D投入 r&d tóurù
R&D中心 r&d zhōngxīn
CT平扫 píngsǎo
开牙合 kāihé
T形管 xíng guǎn
五更泻 wǔbiànxiè
甲状腺左叶 jiǎzhuàngxiàn zǒuyè
甲状腺腺小叶 jiǎzhuàngxiàn xiáoyé
络合能力 zōnghé nénglì
间接标准化法 jiànjiē biāozhǔn fǎ
不容怀疑 bùróng huáyí
Y染色体亚当 rǎnsètǐ yàdāng
不良的交往 bùlián de jiāowǎng
眼光短浅的 yǎnguāngqiǎnde
土地爷打蚂蚱——蝗(慌)神 tǔdìyé dǎ mǎzhà huáng shén
享勒襻 hēnglìpàn
绿玛瑙 lǜmǎnaǒ
Q突变激光器 q tūbiàn jīguāngqì
米2 mǐ tu
MM mèimei měiméi
GG gēge
JJ jiějie
PLMM piàoliangměiméi
XDJM xiōngdìjiěmèi
SL sèláng
PP pìpi,piàopiao,piànpian
BC báichī
BT biàntài
JR jiànrén
3Q san q
U盘 yōupán
未报销预支款 weì bàoxiāo yùfūzhikuǎn
阿Q精神 ā qiū jīngshén
红茶荐 hóngchábiáo
很傻很天真 hěn shǎ,hěn tiānzhēn
跳糟 tiào cáo
CAMELS评级制度 píngjí zhìdù
虱多不痒债多不愁 shī duō bù yǎng,zhài duō bù chóu
pH值 zhí
O型环 ōuxíng huán
正计时 zhènjìgshí
侬搿呛哪能 nǐgéqiāngnǎnéng
ATA单证册 dānzhèngcè
翻沿 ānyán
16强决赛 shíliùqiángjuésài
8强决赛 qiángjuésài
以其人之道,还治其人之身 yǐ qí rén zhī dào,huán zhì qí rén zhī
虚晃一枪 xiù huàng yī qiāng
心如刀剉 xīn rú dāo yíng
王侯将相 wánhóu jiàngxiàng
天若有情天亦老 tiān ruò yǒu qíng,tiān yì lǎo
Y接法 jiēfǎ
踢躂 tītà
网络IP电话 wǎngluò āipí diànhuà
金融时报100种股票交易指数 jīnróng shíbào yībǎi zhǒng gǔpiào jiāoyì zhǐshù
PK pīkēi
尖沙咀 qīngshāzuǐ
弹簧盘 tánhuángbǎn
丁二醯磺胺噻唑 dīng’èrxiānhuáng’ànsàizuò
三碘乙醯氨基苯甲酸钠 sāndiǎnyǐxiānànjīběn jiǎsuānnà
丙二醯脲 bǐng’èrxiānniào
乙二醯尿 yǐ’èrxiānniào
乙基异戌基巴比妥酸 yǐjīyìróngjībābǐtuǒsuān
乙醯基放线茵霉素 yǐxiānjīfàngxiànjūnméisù
乙醯氨基烟碱 yìxiān’ānjīyānjiǎn
乙醯磺胺噻唑 yǐxiānhuáng’ànjīzuò
乙醯紫草醌 yǐxiān zǐcǎokūn
乙醯胺基安替比林 yǐxiān’ànjī āntìbǐlín
乙醯胆素 yǐxiāndǎnsù
乙醯醯胆碱 yǐxiān xiāndǎnjiǎn
乳醯替乙氧苯胺 rǔxiāntìyǐyángbèn’àn
二乙代澳乙醯脲 èryǐdàiàoyǐxiānniào
二乙基丙二醯脲 èryǐjībǐng’èrxiānniào
二乙醯吗啡 èryǐxiānmǎfēi
二乙醯粉靛红 èryǐxiānfěndiànhóng
二苯乙内醯脲钠 èrběnyǐ’nèixiānniàonà
五双没食子酸葡萄糖 wǔshuāngméishízisuān pútaotán
利眼宁 lìmián’níng
前三三后三三 qián sān sān,hòu sān sān
助膜炎 lèimóyán
劫眼神经 dòngyǎn shénjīng
劫脉学 dòngmàixué
卧则痛减 wòcè tòngjiǎn
双醋丁 shuāngxiāndīng
吊小症 dāixiǎozhèng
呱嗪 pàiqín
咀嚼器学 jiǔjiáoqìxué
四乙醯甲基葡萄苷 sìyǐxiānjī jiǎjī pútaogān
地尼岑 dìníqín
多价茵苗 duōjià jūnmiáo
抗坏血醯软脂酸盐 kànghuàixuèxiānruǎn zhǐsuānyán
普罗帕埃金 pǔlǔpà’āijīn
氯化氨甲醯胆碱 lǜhuà’ānjiǎxiāndǎnjiǎn
沉屙 chénkē
玫色霉素 hóngsèméisù
玫藓素 hóngxiǎnsù
生霉维生素10号 shēngméi wéishēngsù shí hào
百里乒 bǎilǐbīng
盖克塞童 gěkèjītóng
碳酒石酸铝 tànjǔshísuānlǚ
维生素B12 wéishēngsù bi shíèr
维生素D wéishēngsù
脑X线照片 nǎo x xiàn zhàoxiàngpiàn
脑电流抽记器 nǎodiànliú miáojìqì
苏吉狄弗 sūjíjífú
血流速描记器 xuèliúsùdùmiáojìqì
谷氨酸-丙酮酸转氨酶 gǔ bǐng zhuàn’ānméi
酞味呱啶酮 táiwèipāidìngtóng
醯类碱金属盐 xiānlèi jiǎnjīnshǔyán
阿米索 āmǐsù
雷佛偌尔 léifónuò’ěr
青霉素一鱼素 qīngméisù yúsù
可可杏仁冰漠淋 kěkě xìngrén bīngjīlíng
味菜牛百叶 wèi càiniú bǎi kǒu shí
LED灯带 dēngdài
肩肘倒立 jiānfǔdàolì
炸鸽蛋 zhá xiàng gē dàn
烧鲫鱼 shāo zì jì yú
白烧肘 bái shāo yuè zhǒu
U型管 xíng guǎn
V形坡口 xíng pō kǒu
Y形坡口 xíng pō kǒu
I形对接接头 xíng duìjiē jiētóu
V形对接接头 xíng duìjiē jiētóu
U形对接接头 xíng duìjiē jiētóu
J形对接接头 xíng duìjiē jiētóu
双V形对接接头 shuāng xíng duìjiē jiētóu
T形接头 xíng jiētóu
斜T形接头 xié xíng jiētóu
IIW裂纹试验 lièwén shìyàn
Y形坡口裂纹试验 xíng pō kǒu lièwén shìyàn
H形裂纹试验 xíng lièwén shìyàn
T形裂纹试验 xíng lièwén shìyàn
U形拉伸试验 xíng lāshēn shìyàn
CTS裂纹试验 lièwén shìyàn
热丝MIG焊 rè sī hàn
热丝TIG焊 rè sī hàn
细丝CO2焊 xì sī hàn
粗丝CO2焊 cū sī hàn
磁性焊剂CO2焊 cíxìng hànjì hàn
药芯焊丝CO2焊 yào xìn hànsī hàn
10日均线 shí rì jūn xiàn
UV漆 qī
X形点焊钳 xíng diǎnhàn qián
搭接T形接头 dājiē xíng jiētóu
T形管接头 xíng guǎnjiētóu
X射线探伤 shèxiàn tànshāng
X射线工业电视探伤 shèxiàn gōngyè diànshì tànshāng
V形块规 xíng kuàiguī
ㄚ头 yātóu
只听楼梯响不见人下来 zhǐ tīng lóu tī xiǎng,bù jiàn rén xià lái
天下本无事庸人自扰之 tiān xià běn wú shì,yōng rén zì rǎo zhī
卧榻之上岂容他人鼾睡 wò tà zhī shàng,qǐ róng tā rén hān shuì
蜀中无大将廖化作先锋 shǔ zhōng wú dà jiàng,liào huà zuò xiān fēng
前不见古人后不见来者 qián bù jiàn gǔ rén,hòu bù jiàn lái zhě
牡丹虽好全仗绿叶扶持 mǔ dān suī hǎo,quán zhàng lǜ yè fú chí
明枪容易躲暗箭最难防 míng qiāng róng yì duǒ,àn jiàn zuì nán fáng
柳树上着刀桑树上出血 liǔshù shàng zhāo dāo sāngshù shàng chūxuè,paзг chūxiě
鞍不离马背甲不离将身 ān bù lí mǎ bèi,jiǎ bù lí jiàng shēn
X三倍体综合症 sānbèi tǐ zōnghézhèng
小CASE xiǎo keisi
V形顶 xíng dǐng
90后 jiǔshí hòu
姁偷 xūyù
暗忽 yǎnhū
E路航 lùháng
T型带鞋 xíngdài xié
国际商业论坛 guójì shāngyè lùntái
行动审查股 xóngdòng shěnchágǔ
铀浓缩计划 yóunóngsūo jìhuà
雷别琦 léíbíqí
单位GDP能耗 dānwèi nénghào
刈包 guàbāo
普利茅斯 pǔlìmaósī
菲茨杰拉德 feīcíjiélādé
香Q xiāng kiu
真人cs激光设备 zhēn rén jī guāng shè bèi
X射线探测器 shèxiàn tàncèqì
の de
〡 yī
〢 èr
〣 sān
〤 sì
〥 wǔ
〦 liù
〧 qī
〨 bā
〩 jiǔ
rp rénpǐn
U形眼 xíng yǎn
n维张量 wéi zhāngliàng
IP电话 āipí diànhuà
变革16 biàngé
般若波罗蜜多 buōrě bōluómìduō
69式坦克 liùshíjiǔshì tǎnkè
69式 liùshíjiǔshì
软件UI设计师 ruǎnjiàn shèjìshī
软件UI工程师 ruǎnjiàn gōngchéngshī
20呎标准货柜 yīngchǐ biāozhǔn huòguì
TCL中国剧院 zhōngguó jùyuàn
BP公司 bipi gōngsī
X线断层照相机 xiànduàn céng zhàoxiàngjī
释伽牟尼 shìkāmóuní
雅利安人 yǎlì ’ān rén
牙合 hé
拍腿 pāi tǔi
临灾 línzī
蔫儿咕唧 niānrbugūji
144号文件 yībǎi sìshísì hào wénjiàn
阿Q正传 āqiū zhèngzhuàn
欧盟CE认证 ōuméng rènzhèng
U型卡 xíngkǎ
𣎴 dǔn
𡀲 gāi
𨳒 diǎo
CT血管造影 xuèguǎn zàoyǐng
唱k chàng
𪜶 yīn
鱼岁 guì
羟钽铝石 qiǎngdànlǚshí
PC肌 pi xi jī
𨭆 hēi
𨨏 bō
𨭎 xǐ
𨧀 dù
钅波 bō
钅喜 xǐ
钅黑 hēi
PP纤维 pìpi xiānwéi
旧金山49人 jiùjīnshān sǐshíjiǔrén
湖鱼岁 húguì
短尾鱼岁 duǎnwěiguì
真鱼岁 zhēnguì
L-赖氨酸盐酸盐 làiānsuān yánsuān yán
IP隐藏工具 yǐncáng gōngjù
𨳊 gāu
 liè
频那夜迦 bīnnàyèjiā
溺黄短小 nìao huáng duǎnxiǎo
倒档惰轮 dàngdǎng duòlún
传播能力 chuángbō nénglì
低温X射线衍射仪 dīwēn shèxiàn yǎnshèyí
旅客站台 lǚkè lǚkè
绝对成本优势 jiéduì chéngběn yōushì
非催化的 fēicuīhuà
High起来 haiqǐlái
人山人每 rénshān rénhǎi
γ—氨基丁酸水 γ ānjī dīngsuān shuǐ
尤里·弗拉基米罗维奇·安德罗波夫 yóulǐ fúlājīmǐluówéiqí āndéluóbō
康斯坦丁·乌斯季诺维奇·契尔年科 kāngsītǎndīng wūsījìnuòwéiqí qì’ěrnián
崖城13-1气田 yáchéng shísānyī qìtián
崖13-1气田 yá sānshíyī qìtián
乐东22-1气田 lèdōng èrshíèr yī qìtián
东方13-2气田 dōngfāng shísānèr qìtián
陵水17-2气田 língshuǐ shíqīèr qìtián
硫砷锑铅铊矿 liú shēnqiāntākuàng
魔法值 jìnéngzhí
磨砂凝胶 móshāshuāng
颗粒平均抗压碎力 kēlì píngjūn kàngyālì
猪鼻子里插葱——装象 zhū bízi lǐ chā cōng,zhuāng xiàng
安全标志符 ānquán biāoshífú
国际移动设备标志 guójì yídòng shèbèi biāoshí
擅自制造商标标志罪 shànzì zhìzào shāngbiāo biāoshí zuì
目标志别系统 mùbiāo shíbié xìtǒng
目标志别 mùbiāo shíbié
危险能量控制程序 wēixiǎn néngliàng chéngxù
亻革 gě
N次 ēn cì
哈总检察院法律统计和特别登记委员会 hā zǒng jiǎncháyuàn fǎlǜ tǒngjì hé tèbié dēngjì wěi
百分位曲线 bǎfēnwèi qūxiàn
末端观测值 mòduān guiāncèzhí
盗贼索洛维伊 dàozéi suǒluòwéi
联合跳跃 liánhétiàoyùe
Всего 1363, по сравнению с 407 тыс это не много, но среди них куча ошибок, поэтому считаю лучше их не записывать в базу.

Скрипт пришлось писать из-за несоответствия форматов пиньина баз бкрс и плеко. В бкрс тон в пиньин указан с помощью соотв. символов utf-8, а в плеко формат циферный. Дабы при конвертировании исключить ситуации, в которых можно по разному разделить пиньин, типа changen (chang en или chan gen).
2015.08.28
Тема Ответить
3
alexamur, хороший список, надо бы неполениться по нему поисправлять нужные слова.
Часть там с английским и цифрами, у нас они обычно не записываются (непонять как лучше).

Единичные иероглифы типа
𣎴 dǔn
𡀲 gāi
𨳒 diǎo
чем вы проверяете?
2015.08.29
Тема Ответить
4
2015.08.29бкрс alexamur, хороший список, надо бы неполениться по нему поисправлять нужные слова.
Лучше залейте на сайт два вот этих файла, там таблица со всеми этими ошибками, и в ней есть разные сортировки, по кол-ву иероглифов, по длинне перевода, по частотности иероглифов входящих  в слово, и др.
https://yadi.sk/d/PXfe15lOijGGx
2015.08.29бкрс Единичные иероглифы типа
𣎴 dǔn
𡀲 gāi
𨳒 diǎo
чем вы проверяете?
По идее их не должно быть в этом списке так как их возможные чтения берутся в том числе и из самого бкрс. Они попали в список потому что не входят в промежуток символов китайских иероглифов в utf-8.
2015.08.29
Тема Ответить
5
2015.08.29alexamur Лучше залейте на сайт два вот этих файла, там таблица со всеми этими ошибками, и в ней есть разные сортировки, по кол-ву иероглифов, по длинне перевода, по частотности иероглифов входящих  в слово, и др.
Залил, но чтобы имело смысл надо базу подключать (удалять какие уже сделаны).

В любом случае, пусть будет, может руки дойдут когда-нибудь или кто-нибудь захочет почекать.

По хорошему надо отфильтровать единичные иероглифы и слова с цифрами-буквами. В остальный действительно ошибки.
2015.08.29
Тема Ответить
6
бкрс, там скрипт сортировки таблицы ещё есть не подключен.
2015.08.29
Тема Ответить
7
alexamur, у вас скрипт ещё остался, там его легко перезапускать? Если да, скиньте пожалуйста обновлённую таблицу, а то старая устарела
У вас там на чём реализовано?
2016.12.03
Тема Ответить
8
бкрс, да, каждый раз как я пересоздаю базу для Pleco файл с ошибками в пиньине тоже пересоздается. Берутся все возможные произношения для каждого одиночного иероглифа из CEDICT, БКРС и ещё небольшого файла дополнения, и потом для каждого слова длиной более одного иероглифа проверяется возможно  ли такое произношение для данных иероглифов. Причем тона у меня не учитываются, не помню почему так сделал - вроде потому что много слов где тон меняется у иероглифа. Сейчас через час где-то запущу с последней базой бкрс и выложу тут файлы.
Если вы про ЯП - питон 2.7.
2016.12.04
Тема Ответить
9
Ссылка та же https://yadi.sk/d/PXfe15lOijGGx

Сами слова отдельно:
Код:
四平街    sìpínggāi
憍萨罗    qiāosàluó
孔埠    kǒngfù
宣冾    xuānxiá
上嫔    shàngbīn
舡轩    xiāngxiǎn
眭然    guìrán
淫侄    yínyì
俇躟    wǎngrǎng
惶愓    huángtì
往复械    wǎngfùjǐ
釜鬻    fǔqín
萨墌    sàtuǒ
旌䘏    jīngxiù
查海遗址    cháhǎi
五薀    wǔyuàn
衄锐    niùruì
立馈    lìguì
短缀    duǎnzhuò
竖婢    shùbèi
峿深    jūshén
峿峻    jūjùn
峿险    jūxiǎn
隘陕    àixiá
搤亢拊背    èhànfǔbèi
搤肮拊背    èhànfǔbèi
直缀    zhíduó
直觇    zhízhàn
砧崿    hǎnè
糂儿    shēr
区霿    gōumòu
䧢陭    qūqí
矩矱    jǔhù
雅谵    yǎxuè
鸡鵟    jīhuàng
萝绦    luótiáo
崔崒    cuīsuí
摧厌    cuīyā
欢欢    guànguàn
榷沾    quègū
山隝    shānwù
山旯旮儿    shāngālár
山旯旮子    shāngāláz
山旯旮    shāngālá
滑竿式排绳器    huágān shì pàìshéngqì
诎拆    qūzhè
窋窡    zhúzhà
舂融    chōngyóng
插栉    chājié
口谆    kǒutūn
嚣鴓    xiāoniǎo
和兑    héyuè
石灾    shízì
石荠薴    shíjìnéng
石皱子    shíchòuzi
枪银    chuāngyín
抢攘    chēngráng
謦咳    qìngkài
謷然    ànrán
憺怕    dǎnpò
襜䘸    chānyè
澹泞    dàntíng
铪然    jiàrán
给数    jièshù
蛤蚶    gégān
搭圾    dāsè
咭咶    jīsha
咭咭咶咶    jījīshasha
佶倔    jíqū
结襘    jiékuài
粘葛    zhānhé
辖擎    xiájī
豁閕    huōyá
露拍    lùpā
硌啦硌生    gèlegèshēng
胳棱瓣儿    gēléngbàr
赂赐    lùsì
络沙机    liòshājī
落落木穆穆    luòluomùmù
喀喇株    kàlāqìn
咎戾    jiùlèi
鲐巴鱼    tábāyú
棺材楦子    guāncaixiànzi
音挚    yīnchè
会稽之耻    guìjīzhīchǐ
会弁    guìbiàn
会撮    kuaicuì
桧扇    kuàishàn
僧自恣日    sèngzìcīrì
嘈啐    cáocè
嘈囋    cáojiàn
暮序    mùjié
香阜    xiāngfòu
憯凄    cǎncī
薯蔗    zhūzhè
慑怕    zhépà
皆既蚀    jiējìshé
百果宗    bóguōzāng
百八钟牟尼    bǎibāmúní,bóbāmúní
堳埒    méilè
自桧以下    zìkuàiyǐxià
锱锤    zīzhuī
灾畲    zīyú
灾栗    zìlì
灾实    zīshí
    chōu,chóu
轴轳    zhúlú
烟衡    yānhóng
囷京    jūnjīng
溷淆    hùnyáo
圆粹栗    yuáncùlì
缅腼    miǎntian
輶轩    yóuxiān
凸正    gǔzheng
凸琉琉儿    gǔliúliur
外舀    wàikuǎi
外长茎    wàizhǎnghēng
下征调    xiàzhǐdiào
断掩    duǎnǎn
欣合    xīhé
渐靡    jiānmó
蠖逻    chìluó
蠖遣    chìqiǎn
蠖逐    chìzhú
蠖远    chìyuǎn
蠖退    chìtuì
柞蠹丝    zuòcánsī
祚祉    zùzhǐ
渊邈    yuānmò
啸啸    chìchì
绣毯    xiùqiú
令宦    lěnghuàn
恤勿    sùmò
令打钟    mìnglìngdǎzhōng
柳鸶    liǔyīng
柳絮之才    liǔxǜzhīcái
节策    jiéjiá
邮巡    yóuxióng
邪幅    xuéfú
郊廓    jiāoguō
潭沲    tántuó
藫泺    xúnyào
髀臼    bìjù
綷疏    zuìshū
翠岑    cuìchén
翠磕    sùkē
研窍    yánhé
萍杠    pínggěng
忤息    wǔyì
軿輷    pēnghōng
辛剃    xīnzhì
辟辟拍拍    bìbìpāpā
僻道    bèidào
辩瞻    biànshàn
薛越陀    xiēyántuó
睾芷    zézhǐ
铎遇    duóé
泽泽    shìshì
半跏跌    bànjiāfū
半支负    bànzhīliàn
胖复    pànǎo
牢棒    láobeng
牢禀    láolǐn
解土    jǐtǔ
解垢    xièkòu
牵帅    qiānshuò
羊肚茵    yángdǔjùn
羊朹子    yángjiūzi
详禀    xiángbǐn
详窍    xiánghé
牂柯    zānggē
鲜翠    xiānzuì
洋绣毯    yángxiùqiú
洋蕈    yángjùn
洋锅    yánggǎo
舛谬    chuánniù
舞髐    wǔnáo
锋钜    fēngmáng
蜂巢谈    fēngcháokǒng
华瞻    huáshàn
惮慑    dànzhè
䡲    lún gǔ
蝉衫麟带    chánzhěnlíndài
蝉壳    chánquè
轰磕    hōngkài
库莫笑    kùmòxī
库狄    shèdí
中膺    zhōngtáng
中鞍    zhōngchuò
中脱    zhōngguǎn
中葱    zhòngnuò
串姻    chuànyān
狎肮    xiáwàn
神蓟    shénsū
神妙少入微    shénmiàorùwēi
神荼郁垒    shēnshū yùlǜ
箱俸    liàofèng
斜堤    xiétí
耳衄    ěrniù
讘誺    zhéjiá
慑慑    zhézhe,shèzhé
摄斋    shèzī
份役    jièyì
芥菜缕儿    jiècàiyīngr
鼻丁痂巴儿    bídinggābar
鼻衂    bíniù
哜啀    zhāiyā
霁缸    jìhóng
斋志    zīzhì
菲怒    fěinì
菲总    fěisuì
联锦体    liánjǐtǐ
咔咿    lòngyī
弊摋    bièsā
弈楸    yìchōu
昪跃    biànyào
升袒    shēngshàn
井陷    jǐngmò
耕获    gēnghù
川蟋    chuānquán
训诘    xùngǔ
训诘学    xùngǔxué
鼎镬    dǐnghù
刮吃    kāchi
割按法    gējiēfǎ
别咖    biéjie
刺蚁    cìé
剌戾    làlèi
恻淢    cèyóu
测钟    cèchuí
町幢    tǐngtuǎn
打泂    dǎtóng
儜愚    néngyú
动锤    chōngchuī
竹披    zhúpēi
孝履    xiàolǐ
浡滳    bójué
孪如    lüánrú
孪孪    lüánlüán
梓筷    fūfá
梓思    fúsī
封稀伦蛇    fēngxīxiūshé
对抨    duìpíng
梼蓍    chóushū
寺臣    sìhuàn
待怎的    dāizzěmde
等幅雷    děngfúxiàn
等死    děnsǐ
博骰    bóshǎi
薄怯    bóquè
薄怯怯    bóquèquè
耨礼    rùlǐ
埒丘    lèqiū
埒竿    lèyú
捋顺    lèshùn
嫥嫥    zhuānhuān
污樽    wāzūn
牙捶    yátuī
撑犁    chēnlí
手膙    shǒuqiàng
手膙子    shǒuqiàngzi
拿攫    nájié
攀绿茎    pānyuánjīng
拳锐    quánchòng
司诡    sīwēi
伺觇    sìzhān
扇萐    shànjié
蹋踊牛    tàtàniú
搧蓝纸    tàlánzhǐ
斗革    dòucǎo
斗阋    dòushì
䦟䦛    zhàizhēng
阇多伽    shéduōqiá,shéduōká
阇陀伽    shétuóqiá,shétuóká
䦛䦟    zhēngzhài
闷嗗咄的    mēnguchūde
朝蜏    zhāoxiú
肴乱    xiáoluàn
臂鞴    bìgōu
胁阋    xiéshì
痛瘴    tòngyǎng
餔餟    būzhuò
佣赁    yōngrèn
濡逃    rújī
扁缸儿桃    biǎnggāngrtáo
褊茝    biǎnjù
沦蔼    lúnyè
乔怯    qiáoquè,jiāoquè
桥奢邪    jiāoshēxié
骄踮    jiāojù
娇妹    jiāoshū
嘀哝    dìneng
摘绵    zhémián
调撒    diàochè
携持    xīchí
携入    xīrù
携贰    xīèr
隔蓝    jièlán
隔褚    gēbèi,gēbei
隔褚儿    gēbèir,gēbeir
南伪    náné
呙斜    kuāixié
窝脓    wōnéng
巾栉    jīnjié
絺纮    chīxì
带水员    dàishuǐ
满团花    mǎnyuánhuā
满满堂堂    mǎnmǎndāngdāng
满瓶不响半瓶叮当    mǎn píng bù xiǎng,bàn píng dīngdāng
内瓢儿    nèirángr
内壤    nèishāng
腐婢    fǔbèi
禺猇    yúhào
隅皆    yúzì
万陆会议    wànlónghuìyì
丹诫    dānchéng
步盾    bùxún
形埒    xínglè
郁垒    yùlǜ
轸軳    zhěnbào
樛嵑    jiūgé
寥窲    liáoliào
襂纚    shānshǐ
修娖    xiūzhuō
伊奥利恶    yīàolìyà
多亲寡友    duōqīnguǎyǔ
哆哆    chěchě
哆咴    chěhuī
哆然    chěrán
分敷法    fēnjīfǎ
芬葩    fēnbā
防杆    fánghàn
纺丝泵    fǎngsīpēng
房鳞屋栉    fánglínwūjié
房赁    fángrèn
D-麦角酸二乙胺    jī màijiǎo èryǐxiān’àn
灼药    zhuóshuò
猲骄    xiēxiāo
汹歘    xiōnghū
句盾    gōuxǔn
钩矩    gōujǚ
佝瞀    kòumòu
狗牙条子    gǒuyátāozǐ
訇磕    hōngkài
菊婢    júbèi
触霍头    chùméitóu
独行茱    dúxíngcài
独梭缉    dūsuōjuàn
烛谢戾    zhúxièlèi
汤纲    tāngwǎng
易卒    yìsuì
俜停俊妥    pīngtíngwēituǒ
樗鸡    shūjī
樗树科    shūshùkē
樗材    shūcái
樗茧    shūjiǎn
樗栎    shūlì
樗栎之材    shūlìzhīcái
樗散    shūsǎn
夸咤    kuāchà
袴兜子    hùdōuzi
考谏    kǎokè
栲网    kǎogāng
乌姻    wūyān
乌浦    wūjiǔ
乌搜    wūtù
乌恩藏    wūsīzàng
捣匪    dǎoduì
鸬鹚咳    lúcíkǎ
鸣珂    mínghē
鸨鹩    bǎolào
䳕䳕鸠    fújiū
骨囵    húlún
鸼䑠    diǎolǎ
䳓䳓    lǎo
骞翥    xiānzhù
骞腾    xiānténg
骞飞    xiānfēi
鹅掌揪    ézhǎngqiū
鹅縜    éjuàn
马铠    mǎdèng
马罐    mǎquán
马埒    mǎlè
惊慷    jīngjù
粥饧    zhùxiàng
弱管    nuòguǎn
吊鹤    diàoháo
勤恩    qínsī
勘探纲    kāntànwǎng
勔到    miǎnzhāo
勃陀    bótó
筋胆    jīnjiàn
筋疙痞    jīngēda
刻状    hézhuàng
劳疗    láozhài
劳疗性    láozhàixìng
募绿    mùyuán
海鳞鱼    hǎiyáoyú
海烟    hǎiyuān
海岳    hǎiyòu
海蜓    hǎiyán
毒冒    dàimèi
毒毛旋花于酊    dúmáoxuànhuāzǐdīng
毋丘    guànqiū
人葔    rénshēn
欲整难塡    yùhuònántián
锨镢    xānjué
ㄟ字眉    ei zìméi
歇欻    xiēhū
欻吸    hūxī
欻忽    hūhū
欻然    hūrán
咳逆    kàinì
爬栉    pájié
狐岳    húqiǎn
大姊    dàjiě
大勋译位    dàxūnwèi
大漱    dàjiū
摸钱    māoqián
摸娑    mōsha
奠鹰    diànyàn
奠醊    diànzhuó
软脓包    ruǎnnéngbāo
娱慰    yúyù
侠斯    xiésī
侠拜    jiábài
侠侍    jiáshì
夭邪    yāoxiá
祆怪    yāoguài
祆辞    yāocí
祆祥    yāoxiáng
祆孽    yāoniè
祆异    yāoyì
癸醛    guǐqiè
天蘥    tiānyào
簇拍    cùpò
鯸鲐    hóuyī
埃斯库多    aīsīkùduō
幞头    pútóu
木寓龙    mùyìlóng
婪悷    línlì
婪栗    línlì
綝纚    chēnchī,shēnshī
燥癣    càoxuǎn
囊饘    tuózhān
栗蓬    lìfeng
柔瘀药    róubānyào
鞣酐    róuxiàng
揉据    róurou
采畿    càichí
踩遍    cǎipiàn
睬瞅    cǎiqiū
栎樗    lìshū
昧赘    mèimòu
妹堉    mèixù
诛屠    shūtú
株蔓    zhūniàn
踝踝    huàhuà
猓捻    guǒrán
辣韭    làxiè
谏笋    jiànxǔn
东诣    dōngzhì
东波    dōngdù
冻喝    dòngè
冻喂    dòngněi
禀食    lǐnshí
秉轴    bǐngzhú
廉锷    liányè
火上挠油    huǒshàngjiāoyóu
火航    huǒfǎng
秋禊    qiūshì
楸抨    qiūpíng
灰浆泵    huījiāngpèng
灸焫    jiǔruǐ
焚灼    fénsháo
痰感    tánhuo
永蛰    yǒngzhí
样板除    yàngbǎnduì
碌硅    lùzhù
黎祁    líchí
泰长    tàichén
蒙箕    méngqī
幪谷    ménghú
缘桩象    yuánchūnxiàng
象栉    xiàngjié
畏嗺    wèizhuī
畏悕    wèibù
喂死    něisǐ
赈胆    zhènshàn
娠妊    zhènrèn
娠孕    zhènyùn
浓带    néngdai
震悕    zhènbù
长柚善舞    chángxiùshànwǔ
张编    chángbiān
张篇    chángpiān
张篇大论    chángpiāndālùn
张篇小说    chángpiānxiǎoshuō
张篇累牍    chángpiānlèidú
长醭    zhǎngpú
长果枝    zhǎnggǒuzhī
袋鼬科    dàiyùkē
袭杂    xíbá
禳禬    ránghuì
缞绖    shuāidié
缞墨    shuāimò
缞斩    shuāizhǎn
缞衣    shuāiyī
裒摄    póuduò
哀诛    āilěi
银蟾    yínzhán
银瓮    yínwèn
跟跄    gēnchāng
眼擦黑    yǎnchahēi
根皮甙    gēnpígán
狼吭    lángkang
娘俩    niángrliǎ
浪栧    làngxiè
养瘫遗患    yǎngyōngyíhuàn
餍饮    yànyù
超瑰宝主义    chāoxiànshízhǔyì
赶辧    gǎnbàn
趋趋    cùcù
趋数    cūsù
趋织    cùzhī
趣操    qùzāo
起攒    qǐzuǎn
足佰    zúbó
足佰钱    zúbóqián
蹇吃    jiǎnjí
踝带鞋    huádàixié
定道谕    dìngdàolùn
痴疙    chīqì
祓褉    fúshì
茇䒷    bàshé
取羲    qǔyì
奴拓    núzhè
呶唧唧    náonáojiljī
报章障    bàozhàng
饭橾    fànsǒu
饭巴柆儿    fànbalir
虾摹衣    xiāmùyī
双行赎    shuānghángjié
瘦臞    shòujù
瘦怯怯    shòuquèquè
曼丘    wànqiū
谩上不谩下    mánshàng,bùmánxià
侵优    qīnrǎo
跂跃    qìyào
投缿    tóuhòu
投帖    tóutě
投抒    tóuzhù
投铗    tóuxiá
骰花儿    shǎihuār
骰儿    shǎir
殷阜    yīnfòu
发孬    fābǎo
发睃    fālèng
拨梭盖儿    bōlenggàr
废疾    lèijí
谷娥    gǔgué
壳漏子    quèlòuzǐ
壳物    quèwù
殿守    diànyǔ
牧暨    mùshù
收音纲    shōuyīnwǎng
敝口儿    chǎngkǒur
敖漠    áohàn
嫩口    nùnkǒu
嫩潮    nùncháo
败衂    bàiniù
变应器    biàngǎnqì
忧慑    yōuzhé
獶㛮    yōusōu
爱婿    àiyù
嗳哟    àiyāo
鴥隼    yùzhǔn
咬金爵铁    yǎojīnjáotiě
擦饰    wènshì,wěnshì
蚊虻    wénmáng
蚊蝱    wénmáng
硬捧    yìngbang
便媦    piánjuān
鞭爆    biānpào
梗梗儿    gěngger
绠繘    gěngjú
逗遶    dòunáo
这伻子    zhèpēngzi
鞑靼槭    dádáncù
蓬萍草    péngpíncǎo
随牍    suídié
适卒    zhézú
适适    tìtì
适戍    zhéshù
屏控    pínkòng
醚麻醉法    mímāmázuìfǎ
腿湾儿    tuǐwār
返掉    fǎnzhào
迁劫    qiānquè
犍稚    jiānchuí
坻伏    zhǐfú
砥墆    dǐdé
抵埠    dǐfù
茋蒻    dǐní
戏彩媟亲    xìcǎiyúqīn
炽灾    chìzī
嘎滓儿    gázér
钱陌    qiánbǎi
襳襹    xiānxǐ
攕攕    sānsān
针巫    qiánwū
秽貉    wèihé
秽貊    wèimò
纚网    shàiwǎng
鲲鲕    gūnér
泥贻    nítāi
佗傺    tuójì
罢癃    pílóng
罢潞    pílù
罢露    pílù
罢币    píbì
罢软    píruǎn
罢敝    píbì
罢民    pímín
罢倦    píjuàn
宛虹    wǎngàng
苑窊妇人    yuànyǔfùrén
孢蒴    bāohú
绝巘    juéxiàn
鼄蝥    zhūróu
鳌拤    áobiàn
叱斥    chìsù
托洛茨基主义    tuōlòcíjīzhǔyì
宅忧    zhèyōu
宅心    zhèxīn
毡疙瘩    zhāngāda
氅鹙    chǎngqīn
扽断    dùnduàn
扽掣    dùnchè
奄欻    yǎnhū
暗溘    ǎnài
虺蝪    huǐyì
元鏪    yuánzáo
元窾    yuánkǎn
冠鸡佩豭    guānjīpèixiā
烧焫    shāocuì
浇饡    jiāozuàn
光宅    guāngzhè
怳欻    huǎnghū
祝诵    zhùyòng
说时迟那时快    shuōshíchí,nàshíkuài
见浊    jiànzhao
觇国    zhānguó
觇候    zhānhòu
腼瞢    tiǎnméng
腼冒    tiǎnmào
腼汗    tiǎnhàn
腼脸    tiǎnliǎn
腼颜    tiǎnyán
腼然    tiǎnrán
覭髳    mòmáo
虎口擘食    hǔkǒupòshí
充倔    chōngqū
姚汪    yáojāng
巉屼    chánwán
搀捔    chānquè
疏跃    shūyào
疏屦    shūlǚ
梳栉    shūjié
氮杂茚    dànzájié
氮茚    dànjié
夙贼    sùzé
飒纚    sàshǐ
飞来鹤    fēiláiháo
肌衄    jīniù
肌阵挛病    jīzhènlüánbìng
凫葵    fúcài
凫燕    fúyǐyàn
乞貣    qǐdài
趷蹬    hédēng
趷踏    hétà
趷跶    héda
趷蹴    héjiù
吃诟    kàigǒu
吃舌    jíshé
干摆茨裂    gānbǎizíliè
扦搭    gēdā
扦搭帮    gēdābāng
扦秃    gǔtū
纥脓    gēneng
不咖    bùjiē
不好咖    bùhǎojie
不骄儌    bùjiāoào
不虞之赞    bùyúzhīyù
以翼    yǐjì
咳吐    kǎtǔ
咳笑    hāíxiào
睑麻痹    jiǎnmāmábì
憸猾    xiānjiǎo
甲酰吗啉    jiǎjīmálin
冥行挝埴    míngxíngtìzhí
蓂策    míngjiá
拱北    gǒngbò
镇杆    zhènhàn
赣愚    zhuànyú
责驾    zémà
积骘    jīzi
员外捐买    yuánwài,yuánwai
实禀    shílǐn
喷屈岩    pēnchūyán
贪愞    tānruàn
贪慕    tānmòu
癞鵻毛子    làijīmáozi
颉亢    xiéháng
须摩提    xūmātú
须朐    xūjù
倾囷    qīngjūn
倾圯    qīngpǐ
颓圯    tuípǐ
硫砷锇矿    liú shēn ’ékuàng
癫痃    diānxián
腮须    sāixiū
黄巤    huánglà
黄熊    huángnái
广生境    guǎngshēngxìng
广咳    guǎngkài
小捋    xiǎolu
小鹬    xiǎoyì
琮琤    cóngzhēng
嘹嘈    liáozáo
紊淆    wěnyáo
紫笋    zǐxǔn
余貾    yúzhí
赤旃檀    chìdāntán
恭谒    gōngè
应屈    yīngjiè
应时当令    yìngshídāngjǐng
淰跃    shěnyào
愬愬    suǒsuǒ
愚憃    yúchuāng
蟋蝪    xīyì
恳摰    kěnchì
黑糁糁儿    hēicāncānr
无恒心    wúhángxīn
呒不    m2bè
抚拍    fǔpò
噍噍    jūjū
鱼轩    yúxiān
𩾃    miǎn
膘肥腿壮    biāoféitǐzhuàng
篡取    zuànqǔ
宏硕    hóngshí
公帅    gōngshī
痃癖    xiánpǐ
蟹匡蝉随緌    xièkuāngchánsuí
蜚蝱    fēimáng
蛮僰    mánfú
蜜唧    mìqīng
逾望    yáowàng
逾逾    yúrén
褕绁    yúyì
菨荼    jiēyú
镂月裁云    lòuyùcáiyún
楼婢    lóubèi
要荒    yàoguāng
委蕤    wěizuì
矮桧    ǎikuài
寒析    hántuō
瘦骨嶙峋    shòu gǔ lí xún
〇    líng
僶俯    mǐnmiǎn
A形架(吊车)    a xíng jià
当面锣对面鼓    dāngmiàn luó,duìmiàn gǔ
吃一堑长一智    chī yī qiàn,zhǎng yī zhì
⺮    zhú
老疙瘩    lǎogāda
光频声子    guāngpíng shēngzǐ
剑鱼座30星    jiànyúzuò sānshí xīng
加腋梁    jiāyìliáng
危险投资    fēngxiǎn tóuzī
多不饱和脂肪    bùbǎohé zhīfáng
多重线性代数    duōchóngxiàn dàishù
小天鹅    xiǎotiān ’é
弹性联接    tánxìng
急剧加速    jíjù jīsù
打捞矛    dǎlāogōu
洛斯阿拉莫斯    luòsī’à’l’āmòsī
β-方英石    β fāngyīngshí
易裂变性    yìliàbiàn xìng
甲基对硫磷    jiǎjī duìloílín
甲氧基苯胺    jiǎyǎngjī’àn
股东名单    gǔdōng míndān
肺痨学    fèiláoxié
自然金属    zìránj īnshǔ
菲涅耳双镜    fěiniè’ěr shuānjìng
配料器    pèiliào liàoqì
阿提克造山运动    àtíkè zàosh’ān yùndòng
降血糖药    jiàng xuètán gyào
PP细胞    pipi xìbāo
应急响应信息系统    yìngjí xìnxī xìtǒng
运输容器卸货站    yùnshū róngqì xièhuò huòzhàn
丙烯酸-2-乙基己酯    bǐngxīsuānyǐjīyǐzhǐ
R&D计划    r&d jìhuà
R&D投入    r&d tóurù
R&D中心    r&d zhōngxīn
CT平扫    píngsǎo
开牙合    kāihé
T形管    xíng guǎn
α-方英石    α fāngyīngshí
五更泻    wǔbiànxiè
甲状腺左叶    jiǎzhuàngxiàn zǒuyè
甲状腺腺小叶    jiǎzhuàngxiàn xiáoyé
紧张不安    jǐngzhāng bù’ān
等温吸附    qìtǐ děngwēn
纤维囊瘤    xiānwéi nángnliú
络合能力    zōnghé nénglì
肠寒    tánghàn
黑脚信天翁    hēijiaǒ xìntiānwēng
不容怀疑    bùróng huáyí
Y染色体亚当    rǎnsètǐ yàdāng
不良的交往    bùlián de jiāowǎng
美国销售协会    měiguó xiāoshòuxué huì
藏匿重罪犯的罪行    cángnì zhòngzuì de zuìxíng
土地爷打蚂蚱——蝗(慌)神    tǔdìyé dǎ mǎzhà huáng shén
享勒襻    hēnglìpàn
绿玛瑙    lǜmǎnaǒ
Q突变激光器    q tūbiàn jīguāngqì
米2    mǐ tu
MM    mèimei měiméi
GG    gēge
PLMM    piàoliangměiméi
XDJM    xiōngdìjiěmèi
SL    sèláng
PP    pìpi,piàopiao,piànpian
BC    báichī
BT    biàntài
JR    jiànrén
3Q    san q
U盘    yōupán
阿Q精神    ā qiū jīngshén
很傻很天真    hěn shǎ,hěn tiānzhēn
CAMELS评级制度    píngjí zhìdù
虱多不痒债多不愁    shī duō bù yǎng,zhài duō bù chóu
pH值    zhí
O型环    ōuxíng huán
侬搿呛哪能    nǐgéqiāngnǎnéng
畓    duō
ATA单证册    dānzhèngcè
翻沿    ānyán
16强决赛    shíliùqiángjuésài
8强决赛    qiángjuésài
虚晃一枪    xiù huàng yī qiāng
心如刀剉    xīn rú dāo yíng
王侯将相    wánhóu jiàngxiàng
天若有情天亦老    tiān ruò yǒu qíng,tiān yì lǎo
为...而...    wèi ’ér
Y接法    jiēfǎ
踢躂    tītà
网络IP电话    wǎngluò āipí diànhuà
金融时报100种股票交易指数    jīnróng shíbào yībǎi zhǒng gǔpiào jiāoyì zhǐshù
PK    pīkēi
丁二醯磺胺噻唑    dīng’èrxiānhuáng’ànsàizuò
三碘乙醯氨基苯甲酸钠    sāndiǎnyǐxiānànjīběn jiǎsuānnà
丙二醯脲    bǐng’èrxiānniào
乙二醯尿    yǐ’èrxiānniào
乙基异戌基巴比妥酸    yǐjīyìróngjībābǐtuǒsuān
乙醯氨基烟碱    yìxiān’ānjīyānjiǎn
乙醯磺胺噻唑    yǐxiānhuáng’ànjīzuò
乙醯紫草醌    yǐxiān zǐcǎokūn
乙醯胺基安替比林    yǐxiān’ànjī āntìbǐlín
乙醯胆素    yǐxiāndǎnsù
乙醯醯胆碱    yǐxiān xiāndǎnjiǎn
乳醯替乙氧苯胺    rǔxiāntìyǐyángbèn’àn
二乙代澳乙醯脲    èryǐdàiàoyǐxiānniào
二乙基丙二醯脲    èryǐjībǐng’èrxiānniào
二乙醯吗啡    èryǐxiānmǎfēi
二乙醯粉靛红    èryǐxiānfěndiànhóng
二苯乙内醯脲钠    èrběnyǐ’nèixiānniàonà
五双没食子酸葡萄糖    wǔshuāngméishízisuān pútaotán
利眼宁    lìmián’níng
前三三后三三    qián sān sān,hòu sān sān
劫眼神经    dòngyǎn shénjīng
双醋丁    shuāngxiāndīng
呱嗪    pàiqín
四乙醯甲基葡萄苷    sìyǐxiānjī jiǎjī pútaogān
地尼岑    dìníqín
氯化氨甲醯胆碱    lǜhuà’ānjiǎxiāndǎnjiǎn
沉屙    chénkē
玫色霉素    hóngsèméisù
玫藓素    hóngxiǎnsù
生霉维生素10号    shēngméi wéishēngsù shí hào
百里乒    bǎilǐbīng
盖克塞童    gěkèjītóng
维生素B12    wéishēngsù bi shíèr
维生素D    wéishēngsù
脑X线照片    nǎo x xiàn zhàoxiàngpiàn
苏吉狄弗    sūjíjífú
血流速描记器    xuèliúsùdùmiáojìqì
酞味呱啶酮    táiwèipāidìngtóng
醯类碱金属盐    xiānlèi jiǎnjīnshǔyán
阿米索    āmǐsù
雷佛偌尔    léifónuò’ěr
青霉素一鱼素    qīngméisù yúsù
阿加妮娅    ēji’ānīyà
克列奥帕特拉    kèlièpàtèlā
可可杏仁冰漠淋    kěkě xìngrén bīngjīlíng
LED灯带    dēngdài
炸鸽蛋    zhá xiàng gē dàn
烧鲫鱼    shāo zì jì yú
白烧肘    bái shāo yuè zhǒu
金粟平饣追    jīn sù píng duī
U型管    xíng guǎn
X射线衍射分析    áikesi shèxiàn yǎnshè fēnxī
V形坡口    xíng pō kǒu
Y形坡口    xíng pō kǒu
I形对接接头    xíng duìjiē jiētóu
V形对接接头    xíng duìjiē jiētóu
U形对接接头    xíng duìjiē jiētóu
J形对接接头    xíng duìjiē jiētóu
双V形对接接头    shuāng xíng duìjiē jiētóu
T形接头    xíng jiētóu
斜T形接头    xié xíng jiētóu
IIW裂纹试验    lièwén shìyàn
Y形坡口裂纹试验    xíng pō kǒu lièwén shìyàn
H形裂纹试验    xíng lièwén shìyàn
T形裂纹试验    xíng lièwén shìyàn
U形拉伸试验    xíng lāshēn shìyàn
CTS裂纹试验    lièwén shìyàn
热丝MIG焊    rè sī hàn
热丝TIG焊    rè sī hàn
细丝CO2焊    xì sī hàn
粗丝CO2焊    cū sī hàn
磁性焊剂CO2焊    cíxìng hànjì hàn
药芯焊丝CO2焊    yào xìn hànsī hàn
10日均线    shí rì jūn xiàn
UV漆    qī
X形点焊钳    xíng diǎnhàn qián
搭接T形接头    dājiē xíng jiētóu
T形管接头    xíng guǎnjiētóu
X射线探伤    shèxiàn tànshāng
X射线工业电视探伤    shèxiàn gōngyè diànshì tànshāng
V形块规    xíng kuàiguī
只听楼梯响不见人下来    zhǐ tīng lóu tī xiǎng,bù jiàn rén xià lái
卧榻之上岂容他人鼾睡    wò tà zhī shàng,qǐ róng tā rén hān shuì
蜀中无大将廖化作先锋    shǔ zhōng wú dà jiàng,liào huà zuò xiān fēng
前不见古人后不见来者    qián bù jiàn gǔ rén,hòu bù jiàn lái zhě
明枪容易躲暗箭最难防    míng qiāng róng yì duǒ,àn jiàn zuì nán fáng
柳树上着刀桑树上出血    liǔshù shàng zhāo dāo sāngshù shàng chūxuè,paзг chūxiě
鞍不离马背甲不离将身    ān bù lí mǎ bèi,jiǎ bù lí jiàng shēn
X三倍体综合症    sānbèi tǐ zōnghézhèng
小CASE    xiǎo keisi
V形顶    xíng dǐng
90后    jiǔshí hòu
姁偷    xūyù
会稽    guìjī
暗忽    yǎnhū
阴诡    yiūguǐ
民间舞蹈    mínjiān wǔdaǒ
E路航    lùháng
T型带鞋    xíngdài xié
欧洲保护宠物公约    ōuzhōu bǎohù dòngwù gōngyuē
油气炸药袋    yóúqì zhàyào dài
国际商业论坛    guójì shāngyè lùntái
铀浓缩计划    yóunóngsūo jìhuà
垂直地震剖面    chuízhí zhèn pōumiàn
雷别琦    léíbíqí
单位GDP能耗    dānwèi nénghào
茶壶里煮饺子——有口倒不出    cháhú lǐ zhǔ jiǎozi,yǒu kǒu dàobuchū
仪征市    yízhēng qū
再好    zàihaǒ
刈包    guàbāo
塑胶跑道    sùjiaō paǒdào
奥兰群岛    aòlán qúndaǒ
宕昌县    tànchāng xiàn
小型车    xiaǒxíng chē
屡遭    lǚzaō
敲诈罪    qiaōzhàzuì
普利茅斯    pǔlìmaósī
潇潇细雨    xiaōxiaō xìyǔ
考波什堡    kaǒbōshíbaǒ
菲茨杰拉德    feīcíjiélādé
阿Q正传    ā kiu zhèngzhuàn
高薪养廉    gaōxīn yǎnglián
香Q    xiāng kiu
真人cs激光设备    zhēn rén jī guāng shè bèi
X射线探测器    shèxiàn tàncèqì
の    de
〡    yī
〢    èr
〣    sān
〤    sì
〥    wǔ
〦    liù
〧    qī
〨    bā
〩    jiǔ
rp    rénpǐn
U形眼    xíng yǎn
n维张量    wéi zhāngliàng
IP电话    āipí diànhuà
左闯左撞    zuǒ chuǎng yòu zhuàng
变革16    biàngé
般若波罗蜜多    buōrě bōluómìduō
69式坦克    liùshíjiǔshì tǎnkè
69式    liùshíjiǔshì
俄罗斯联邦信息、信息化和信息保障法    éluósī liánbāng xìnxī,xìnxī huà hé xìnxī bǎozhàng fǎ
俄罗斯联邦指纹登记法    éluósī liánbāng zhǐw’én dēngjì fǎ
X射线    áikesi shèxiàn
软件UI设计师    ruǎnjiàn shèjìshī
软件UI工程师    ruǎnjiàn gōngchéngshī
20呎标准货柜    yīngchǐ biāozhǔn huòguì
TCL中国剧院    zhōngguó jùyuàn
BP公司    bipi gōngsī
X线断层照相机    xiànduàn céng zhàoxiàngjī
释伽牟尼    shìkāmóuní
八甲基焦磷酉先安    bājiāojī jiāolínyǒuxiānān
雅利安人    yǎlì ’ān rén
G    jī
妹喜    mòxǐ
牙合    hé
拍腿    pāi tǔi
精挑细选    jīng tiaō xì xuǎn
临灾    línzī
蔫儿咕唧    niānrbugūji
斯卡拉歌剧院    sīkǎlā jùyuàn
艹频    pín
144号文件    yībǎi sìshísì hào wénjiàn
阿Q正传    ā kiu zhèngzhuàn
欧盟CE认证    ōuméng rènzhèng
U型卡    xíngkǎ
型号名牌    xínghào pǐnpái
制导系统试验导弹    dǎodàn zhìdǎo xìtǒng de cèshì
𣎴    dǔn
𡀲    gāi
𨳒    diǎo
代人受罪    dàirén shòuguò
旁儿    pánr
CT血管造影    xuèguǎn zàoyǐng
唱k    chàng
𪜶    yīn
鱼岁    guì
羟钽铝石    qiǎngdànlǚshí
PC肌    pi xi jī
𩽾𩾌科    ānkāng kē
𨭆    hēi
𨨏    bō
𨭎    xǐ
𨧀    dù
钅波    bō
钅喜    xǐ
钅黑    hēi
俄罗斯联邦登记、地籍和制图局    éluósī liánbāng dēngjì,dìjí hé zhìtú jú
PP纤维    pìpi xiānwéi
旧金山49人    jiùjīnshān sǐshíjiǔrén
湖鱼岁    húguì
短尾鱼岁    duǎnwěiguì
真鱼岁    zhēnguì
泰尼茨卡娅钟楼    taīnícíkǎyà zhōnglóu
L-赖氨酸盐酸盐    làiānsuān yánsuān yán
IP隐藏工具    yǐncáng gōngjù
𨳊    gāu
频那夜迦    bīnnàyèjiā
传播能力    chuángbō nénglì
低温X射线衍射仪    dīwēn shèxiàn yǎnshèyí
内碎屑亮晶灰岩    nèisuì liàngjīng huīyán
新开工项目    xīn kāigōng xiànmù
暗橄霞玄岩    àn gǎn xiáxuáyán
标样变更压缩    biāoyàng biàngēng biàngēng
沉积土壤    chéngjī tǔrǎng
贝克勒射线    bèikèlèěr shèxiàn
贝色麦方法    bèisèmà fāngfǎ
贝色麦钢    bèisèmàgāng
贝色麦铁    bèisèmàtiě
高分化鳞状细胞癌    gāofēnhuà línzhuàng xìbāo ’ái
High起来    haiqǐlái
γ—氨基丁酸水    γ ānjī dīngsuān shuǐ
尤里·弗拉基米罗维奇·安德罗波夫    yóulǐ fúlājīmǐluówéiqí āndéluóbō
崖城13-1气田    yáchéng shísānyī qìtián
崖13-1气田    yá sānshíyī qìtián
乐东22-1气田    lèdōng èrshíèr yī qìtián
东方13-2气田    dōngfāng shísānèr qìtián
陵水17-2气田    língshuǐ shíqīèr qìtián
硫砷锑铅铊矿    liú shēnqiāntākuàng
魔法值    jìnéngzhí
磨砂凝胶    móshāshuāng
颗粒平均抗压碎力    kēlì píngjūn kàngyālì
猪鼻子里插葱——装象    zhū bízi lǐ chā cōng,zhuāng xiàng
亻革    gě
N次    ēn cì
致有关人士、敬启者    zhì yǒuguān rénshì,jìng qǐzhě
α-酮酸脱氢酶系    tóngsuān tuōqíngměi xī
入境问禁,入国问俗    rùjìng wèn jìn,rùguó sú
钟不打不响,话不说不明    hōng bù dǎ bù xiǎng,huà bù shuō bu míng
阿塔卡马沙漠    ātǎkǎmǎ sh’āmò
伊尼亚-东    yīní yà-dōng
水磷锰铵石    shuǐ lín měng ’ǎnshí
阿尔达托夫    ā ’ěrdátuōfū
右肺鳞状细胞癌    yòufèi línzhuàng xìbāo ’ái
阿拉帕耶夫斯克    àl’āpàyēfūsīkè
阿拉吉尔    àl’ājí’ěr
无愧的良心    wú kuì de lián xīn
普利茅斯弟兄会    pǔlìmaósī dìxiong huì
三铝磷铀矿    tīqiān línyóukuàng
场内委托    chǎngneì wěituō
轰炸效果判定    hōngzhà xiàoyìng pàndìng
𩽾𩾌    ānkāng
羟碳磷锆钠石    qiǎng tàn língàonàshí
企业所得税率    qǐyè suǒdéshuì shuìlǜ
天啊    ti’ān a
𠀾    pēi
碳硅碱钙石    guī jiǎngàishí
气缸排列形式    qìgāngpái páiliè xíngshì
硅铍铈矿-Ce    guī pīshīkuàng
全套垂直轴总成与循环鼓    quántào chuízhí zhí zhóu zǒngchéng yǔ xúnhuán gǔ
水硅钛铈矿-Ce    shuǐguī tàishīkuàng
略知七八    luèzhī qībā
𩵚    tǔ,dù
高压多油断路器    gāoyā duōyóu duànlùq
尾滑道拖网渔船    wěituōwǎng yúchuán
瓦硅钙钡石    wǎ guī gàobèishí
水上木偶戏    shuǐshàng mù ’ǒuxì
俄罗斯经济发展部全国外贸学院    éluósī jīngjì fāzhǎn bù quánguó wàimào kēxuéyuàn
庐硅铜铅石    lú guī gàiqiānshí
阿比加塔湖    àbǐji’ātǎ hú
阿尔法•罗密欧    ā’ěrfǎ?luōmì’ōu
阿克赛哈萨克族自治县    ākèsài h’āsàkèzú zìzhìxiàn
胎儿异常血液检测    tāi’ér yìcháng jiǎncè
李丽华    l? lìhuá
阿拉善隆起    àl’āshàn lóngqǐ
阿拉伯马格里通讯社    ālābó mǎgélǐbù tōngxùnshè
小排量汽车    xiǎopáiliàng liàng qìchē
飞机机停机场    fēijī tíngjīchǎng
xxoo    chā chā ōu ōu
双向行驶    shuāngxiàng xíngxhǐ
黄犬契约    huáng qìyuē
实战桑搏    shízhàn sānbó
工程障碍物    gōngchéng zhàng’ǎìwù
𧰎豆    láodòu
𧯯    qí
𧯡    wān
𧯩    chù
𧰂    tà
𪎒    shuò
𪎔    mǐ
𪎕    mǐ
𪎖    mí
𪎗    lì,mí
𪎛    wǎn
𪎝    bèn
𪎞    qiāng
𪎣    liú
𪎤    wò
𪎥    xī
𪎧    xī
𪎫    mí
𪎭    méi
𪎲    zuò
𪎡    zhū
𧯜    dòu
𧯞    dòu
𧯠    dōu
𧯱    guó,yù
𧯰    kàn
𧰃豆    lóudòu
出厂试验报告    chūguǎng shìyàn bàogào
𪏮    rǔ
𪏲    niǔ
𪏴    jǐn
𪏳    hù
𪏶    bào
𪏸    nǐ,chī
𪏼    lí
𪏿    zhū
𪐂    quǎn
𪐃    fěng
𪐅    lí
𪐄    bǐ
𪐋    lián
𪐍    lián
𪐈𪐖    dǒnglǒng
𪐎    má
𪐏    zhé,zhí
𪐓支    jiāzhī
𪐔    yí
肆无惮忌    sì wú jì dàn
贝色麦转炉    bèisèmà zhuànlú
平均律键盘曲集    píngjūn jiànpán qū jí
哈萨克斯坦国家石油天然气股份公司    hāsàkèsītǎn guójiā shíyóu tiānránqì gǔfèn gōng
多式联运单据    duōshì liányùn liányùn dānjù
从此处吊起    cóng cǐ chù diàoqqǐ
𣗋    dǎng,tǎng
化学需氧量排放量    huàxué xūyǎng páifàngliàng
𣐿    yī
上古卷轴V:天际    shànggǔ juànzhóutiānjì
连续钢筋混凝土路面    liánxùshì gāngjīn hùnníngtǔ lùmiàn
陈正之    chén zhènzhī
出境管理    chūnjìng guǎnlǐ
真空脱水板箱    zhēnkōng tuōshuǐ xiāng
克柳柳奇    kèliǔqí
未按的木材片    wèi àn de piàncái
首字下沉    shǒuxiàchén
2016.12.04
Тема Ответить
10
alexamur, спасибо
по хорошему мне надо такое тут писать, чтобы оно на ходу считало, но в ближайшем будущем время вряд ли смогу. По вашей таблице надо основные ошибки исправить, уже основное дело будет сделано.
2016.12.04
Тема Ответить
Страницы (2): 1 2 Следующая »